logo

BIP   Zespół Kształcenia i Wychowania

w Dzierżążnie 

 PROCEDURY ZWIĄZANE Z UDOSTĘPNIANIEM INFORMACJI PUBLICZNEJ PODMIOTOM I OSOBOM ZEWNĘTRZNYM

Podstawowe dokumenty wewnątrzszkolne

określające zasady udostępniania informacji publicznej :

 

1.  Zarządzenie Dyrektora Zespołu Kształcenia i Wychowania w Dzierżążnie w sprawie  Regulaminu Udostępniania Informacji Publicznej wraz z załącznikami:

1) Załącznik Nr 1 – Regulamin

2) Załącznik Nr 2 – Wniosek o udostępnianie informacji publicznej

 

Zasady dostępu do informacji nieudostępnionej w BIP – ie szkoły:

Zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej ( Dz. U. Nr. 112, poz. 1198 z póź. zm. ) informacje publiczne, które nie zostały zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej, a także nie zostały udostępnione w drodze wywieszenia w gablocie naprzeciw  sekretariatu Zespołu Kształcenia i Wychowania w Dzierżążnie, udostępniane są wszystkim zainteresowanym na wniosek. Wnioski o udostępnianie informacji publicznej należy kierować bezpośrednio do Dyrektora Zespołu Kształcenia i Wychowania w Dzierżążnie ul. Edukacji Narodowej 4a,  83-332 Dzierżążno.

 

Opłaty:

Udostępnianie informacji publicznej z zasady odbywa się bezpłatnie. Jednak jeżeli udostępnienie jej we wskazany przez wnioskodawcę sposób lub przekształcenie jej do wskazanej we wniosku formy wiąże się z poniesieniem przez Zespół Kształcenia i Wychowania w Dzierżążnie dodatkowych kosztów, wnioskodawca zostanie powiadomiony o tym fakcie oraz wysokości tej opłaty.

( Podstawa prawna: Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej ( Dz. U. Nr. 112, poz. 1198 ze zm. ).

 

zał.1

                                                                                 Załącznik Nr 1 do  Zarządzenia   Dyrektora

                                                                                Nr  2/2013  z dnia   16.12.2013 r.         

                                                         

 

 

REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA INFORMACJI PUBLICZNEJ

W ZESPOLE KSZTAŁCENIA I WYCHOWANIA W DZIERŻĄŻNIE

 

§ 1

Każdy ma prawo dostępu do informacji publicznej na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

 

§ 2

       1.Prawo do informacji publicznej obejmuje prawo do:

 

1)      Uzyskania informacji publicznej, w tym uzyskania informacji przetworzonej, w takim zakresie w jakim jest to istotne dla interesu publicznego;

2)      Informacji o statusie prawnym lub formie prawnej;

3)      Informacji o przedmiocie działalności i kompetencjach organów;

4)      Informacji o organach i osobach sprawujących w nich funkcje i ich kompetencjach;

5)      Informacji o majątku, którym dysponuje jednostka oświatowa;

6)      Informacji o zasadach i trybie działania organów.

 

§ 3

1.   Nie udziela się dostępu do:

 

1)      Informacji chronionych ze względu na prywatność osoby fizycznej;

2)      Informacji niejawnych;

3)      Informacji chronionych ze względu na tajemnicę jednostki;

4)      Informacji zawierających dane osobowe, chyba, że po uprzednim zanonimizowaniu;

5)      Informacji stanowiących tajemnicę skarbową;

6)      Informacji stanowiących tajemnicę statystyczną.

 

§ 4

1.  Udostępnianie informacji publicznej, znajdującej się w posiadaniu Zespołu Kształcenia i Wychowania w Dzierżążnie następuje poprzez:

 

1)      Ogłaszanie informacji publicznych, w tym dokumentów urzędowych w Biuletynie Informacji Publicznej Zespołu Kształcenia i Wychowania w Dzierżążnie;

2)      Udostępnianiu w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku;

3)      Udostępnianiu na wniosek zainteresowanego ( ustny lub pisemny );

4)      Wyłożeniu w miejscu ogólnodostępnym w placówce tj. tablicy ogłoszeń w gablocie naprzeciw  sekretariatu szkoły.

 

 

  1. Wzór wniosku stanowi Załącznik Nr  2 do Zarządzenia Dyrektora Nr 2/2013 z dnia 16.12.2013 r.

 

                                                                  

§ 5

         1.  Wnioski o udostępnienie informacji publicznej mogą być wnoszone pisemnie, za pomocą faxu lub poczty elektronicznej.

         2.  Wnioski niezawierające imienia i nazwiska lub nazwy instytucji oraz adresu wnioskodawcy, jeżeli nie ma możliwości ustalenia tego adresu pozostawia się bez rozpoznania.

         3.  Wpływające wnioski rejestruje się w Rejestrze wniosków o udostępnianie informacji publicznej prowadzonym przez sekretarza szkoły.

 

§ 6

         1.   Wnioski o udostępnianie informacji publicznej rozpatruje się bez ,,zbędnej zwłoki”, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia jego wpływu.

         2.   W przypadku zgłoszenia ustnego wniosku informacja jest udzielania niezwłocznie.  Jeżeli  nie jest możliwe niezwłoczne udzielenie odpowiedzi, wnioskodawcę poucza się o możliwości złożenia przez niego wniosku pisemnego.

         3.  Informacje udostępniane są w sposób i formie wskazanej we wniosku.

         4.  Jeżeli informacja publiczna nie może być z przyczyn technicznych udostępniona w sposób lub formie określonej  w ust. 1, organ w terminie 14 dni informuje wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji, zgodnie z wnioskiem z jednoczesnym wskazaniem innej formy lub sposobu. Jeżeli wnioskodawca w terminie 14 dni  od dnia otrzymania powiadomienia o możliwych sposobach i formach udostępnienia informacji nie złoży pisemnego wniosku o udostępnienie informacji w sposób lub formie wskazanej w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji publicznej umarza się.

         5.  W razie niemożności załatwienia wniosku o udostępnienie informacji publicznej w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku, organ rozpatrujący wniosek informuje pisemnie wnioskodawcę o  przyczynach opóźnienia i o terminie udostępnienia informacji, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

         6.  W przypadku, gdy wnioskodawca zwraca się z wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej, które nie zostaną zakwalifikowane jako informacje publiczne lub, gdy organ takich informacji nie posiada, organ zobowiązany do udostępnienia informacji powiadamia wnoszącego, iż wniosek nie znajduje podstaw w przepisach prawa. W tym wypadku nie mają zastosowania przepisy o odmowie udostępnienia informacji, a więc nie stosuje się formy decyzji administracyjnej. Wnioskodawcę informuje się w zwykłej formie  korespondencyjnej.

         7.  Odmowa udostępnienia informacji publicznej następuje w formie decyzji administracyjnej.

         8.  Osobie / instytucji, której odmówiono dostępu do informacji publicznej ze względu na wyłączenie jej jawności z powołaniem się na ochronę danych osobowych, prawo do prywatności oraz tajemnicę inną niż państwowa, służbowa, skarbowa lub statystyczna, przysługuje prawo wniesienia powództwa do Sądu Administracyjnego, właściwego ze względu na siedzibę jednostki. 

 

 

§ 7

     Wnioskodawca nie musi wykazywać interesu prawnego, gdy wnioskuje o informację publiczną, z zastrzeżeniem § 8.

 

§ 8

 

       1.  W przypadku, gdy udostępnianie informacji, o którą wnosi wnioskodawca wymaga dokonania analiz, zestawień statystycznych, badań lub innych czynności administracyjnych tzw. przygotowania informacji przetworzonej, organ zobowiązany do jej udzielenia ma prawo:

        1)  Wezwać wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku o wykazanie istotnego interesu publicznego uzasadniającego żądanych informacji oraz wskazanie w terminie 14 dni w jaki sposób wnioskodawca zamierza wykorzystać żądane informacje publiczne;

        2)  Dokonać oceny szczegółowej istotności dla interesu publicznego, przedstawionej przez wnioskodawcę.

        3)  W przypadku braku istnienia przesłanki ustawowej, organ odmawia udostępnienia informacji w formie decyzji administracyjnej. 

 

§ 9

 

          Zmiany w Regulaminie wprowadza się na tych samych zasadach co jego ustalenie.

 

 

§ 10

 

 

         Regulamin obowiązuje od dnia 01.01.2014 r.

 

 

 

 


Wytworzył:Waldemar Turowski2014-02-04
Udostępnił:Waldemar Turowski2014-02-04 18:54:33
Zmodyfikował:Waldemar Turowski2014-02-04 19:46:37
Zał.2

                                                                                    Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Dyrektora

                                                                                   Nr  2/2013   z dnia  16.12.2013 r.    

 

 

Dane wnioskodawcy:

Imię i Nazwisko  ……………..........……

Adres ………………………............……..

           ………………………..........……..

           ……………………………............

 

 

 

 

WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

 

Na podstawie art. 2 ust. 1 Ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. ( Dz. U. z 2001 r. Nr. 112, poz. 1198 ze zm. ) zwracam się z prośbą o udostępnienie informacji w następującym zakresie:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………........................................................................................................................................................................…

 

SPOSÓB  I  FORMA  UDOSTĘPNIENIA  INFORMACJI ( podkreślić właściwy punkt )

1.  Kserokopie

2.  Pliki komputerowe

3.  Skan dokumentów

4.  Inne ( Jakie ? )

 

 

FORMA  PRZEKAZANIA  INFORMACJI ( podkreślić  )

1.  Przesłanie informacji pocztą elektroniczną na adres   ……………………………….………

2.  Przesłanie informacji pocztą na adres  …………………………………….....…………………

3.  Odbiór osobisty przez wnioskodawcę.

 

 

 

…………………………….....…                                                               …….......………………………...

     ( miejscowość, data )                                                                   ( podpis wnioskodawcy )

 

opis dokumentutypdata

wniosek o udostępnienie informacji

doc07-02-2014[ Pobierz ]
38 kB

Wytworzył:Waldemar Turowski2014-02-04
Udostępnił:Waldemar Turowski2014-02-04 19:47:17
Zmodyfikował:Waldemar Turowski2014-02-07 21:10:37
Dot. sprawozdania finansowego

       Dyrektor Zespołu Kształcenia i Wychowania w Dzierżążnie uprzejmie informuje, iż Sprawozdania finansowe Zespołu Kształcenia i Wychowania w Dzierżążnie za 2018 rok są opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Kartuzy.

 

Ireneusz Moskal dyrektor ZKiW w Dzierżążnie.


Wytworzył:Waldemar Turowski2019-05-11
Udostępnił:Waldemar Turowski2019-05-11 10:19:25
Zmodyfikował:Waldemar Turowski2019-05-11 10:19:58
Dot. sprawozdania finansowego

Sprawozdania finansowe Zespołu Kształcenia i Wychowania w Dzieżążnie za 2019 rok są opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Kartuzy. Link do sprawozdań finansowych:

 http://www.bip.kartuzy.pl/a,16377,zespol-ksztalcenia-i-wychowania-w-dzierzaznie.html


Wytworzył:Waldemar Turowski2020-07-14
Udostępnił:Waldemar Turowski2020-07-14 09:27:06
Zmodyfikował:Waldemar Turowski2020-07-14 09:28:02
Dot. sprawozdania finansowego

Sprawozdania finansowe Zespołu Kształcenia i Wychowania w Dzieżążnie za 2020 rok są opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Kartuzy. Link do sprawozdań finansowych:

http://www.bip.kartuzy.pl/a,17328,zespol-ksztalcenia-i-wychowania-w-dzierzaznie.html


Wytworzył:Waldemar Turowski2021-06-14
Udostępnił:Waldemar Turowski2021-06-14 20:36:27
Zmodyfikował:
[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )