logo

BIP   Zespół Kształcenia i Wychowania

w Dzierżążnie 

 

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Zespół Kształcenia i Wychowania w Dzierżążnie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Zespołu Kształcenia i Wychowania w Dzierżążnie.

 

Status pod względem zgodności z ustawą

Data publikacji strony internetowej: 21.12.2020

Data ostatniej istotnej aktualizacji:  18.12.2020

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
 • niektóre zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych,
 • dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi,
 • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów.

Wyłączenia:

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-12-20. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Podjęto działania mające na celu stworzenie nowej strony internetowej szkoły, która będzie spełniała wszystkie wymogi zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Pan Waldemar Turowski, szkola@zkiw.com.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu (+48)58 681-17-33. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.


Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

 

 

Dostępność architektoniczna

 1. Szkoła jest parterowa, posiada jedno wejście główne  i dwa wejścia boczne- jedno, od strony parkingu dla rodziców, drugie od strony parkingu dla pracowników szkoły.
 2. Wejście dla osób niepełnosprawnych znajduje się od strony Sali gimnastycznej.
 3. Budynek nie posiada wind, toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się przy Sali gimnastycznej.
 4. Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 5. Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi oraz pracownik sekretariatu -  sekretarz szkoły.
 6. Brak informacji dotyczących wejścia z psem asystującym oraz możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub on-line.
 7. Drogi ewakuacyjne wewnątrz budynku są oznakowane.
 8. Na terenie szkoły są miejsca parkingowe.
 9. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 10. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

Dane kontaktowe

Nazwa szkoły: Zespół Kształcenia i Wychowania w Dzierżążnie.

E-mail szkoły: szkola@zkiw.com.pl

Telefon: (+48)58 681-17-33

Adres szkoły: 83-332 Dzierżążno, ul. Edukacji Narodowej 4a

Aplikacje mobilne

 • Brak aplikacji mobilnych.
 • Strona szkolna oraz BIP dostosowane do urządzeń mobilnych.

 

Pliki do pobrania
opis dokumentutypdata

Plan działania

pdf31-03-2021[ Pobierz ]
650 kB

Raport dostępności 2021 Przedszkole

pdf31-03-2021[ Pobierz ]
59 kB

Raport dostępności 2021 Szkoła Podstawowa

pdf31-03-2021[ Pobierz ]
59 kB

Podmioty wspierające osoby ze szczególnymi potrzebami

docx31-03-2021[ Pobierz ]
17 kB
[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )